ДНИ НА КАРИЕРАТА    

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДЖОБТАЙГЪР ООД

Настоящите общи условия уреждат отношенията между ДЖОБТАЙГЪР ООД, ЕИК 130175259, регистрирано по ЗДДС; седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Веслец №13, тел.: +359 889 344 929, email: events@jobtiger.bg – в качеството му на организатор на събития, изложения и конференции, от една страна и от друга страна – участниците в такива събития [наричани по-долу „ОУ“], заявили участие чрез попълване на съответната регистрационна форма и приели настоящите ОУ, Политиката за поверителност на личните данни и Политиката за бисквитките.

ГЛАВА I – РЕГИСТРАЦИЯ

Раздел I – Присъствени събития

1. Регистрацията за участие в конкретно събитие, изложение или конференция може да включва наем на изложбена и/или рекламна площ от участника, наем на втора рекламна точка, позициониране на рол-он банер и др.
1.1 Наем на площ без изграждане на щанд от организатора
1.1.1 Организаторът предоставя на участника/изложителя площ с големина не повече от 2х2 метра и на нея последният може да постави конструкция, която отговаря на всички изисквания за пожарната безопасност и на други изисквания, определени от организатора.
1.1.2 За инсталиране на конструкция участникът/изложителят се задължава да предостави декларация от производителя, че материалите, които са използвани не са лесно запалими и са съобразени със европейските стандарти за пожарна безопасност.
1.2 Наем на площ с щанд, изграден от организатора
1.2.1 Изграждане на щанд от организатора с размери 2х2 метра. Към конструкцията се включва и предоставяне на витрина и два стола, които изложителите могат да използват по време на изложението.
1.2.2. При невъзможност за изпълнението на точка 1.2.1 (включително техническа, пространствена и т.н), организаторът предоставя за ползване на учасника/изложителя маса и поне два стола. Участникът/изложителят се уведомява за обстоятелствата по предходното изречение в деня на регистрация.
1.3 Рекламна площ извън щандовете – наемането на втора рекламна точка става според предварително определените цени за това и се разполага на място, което е одобрено от организаторите в деня на събитието.
1.4 Позиционирането на рол он банер се помества на наетата площ, описана по-горе, без да блокира пътеките, входовете и изходите, както и без да пречи на поставени пожарогасители и/или вратите за аварийни изходи.
1.5 Дейността на участниците може да се извършва само в границите на изложбената площ, която са заявили и платили в полза на Организатора. Забранено е блокиране на пътеките, входовете и изходите, както и препятстване на поставени пожарогасители и/или вратите за аварийни изходи.

2. В случаите, когато Изложителят извършва сам или с помощта на външна фирма изграждането и художественото оформление на щанда, той е длъжен да предостави на Организатора всички документи, сертификати и проект. В тези случаи Организаторът не носи отговорност при евентуално настъпили щети във връзка с конструкцията на щанда.
2.1 При брандиране на конструкция, предоставена от Организатора, Изложителят сам или с помощта на външна фирма е отговорен за дебрандирането на рекламните материали/фолиа залепени на площта. В случай на неизпълнение на тази точка, Изложителят дължи санкция, чиято стойност е обявена предварително и Изложителят е бил запознат с нея при регистрацията си в събитието.

Раздел II – Виртуални събития

1. Регистрацията за участие в конкретно събитие, изложение или конференция може да включва наем на виртуална изложбена и/или рекламна площ от участника или виртуален щанд в платформа за онлайн събития.

2. Закупуването на участие и брандиране на виртуален щанд/пространство във виртуални (онлайн) събития в зависимост от функционалностите на използваната платформата може да включва:
2.1. Създаване на индивидуален виртуален щанд с възможност за видео и/или за чат разговор.
2.2. Предоставяне на Изложителя на администраторски достъп до два потребителски акаунта с възможност за редакция и дизайн на виртуалния щанд, както и предоставяне на достъп на до 5 негови представителя на щанда в деня на изложението.
2.3. Администраторите/собствениците на щанда получават индивидуален достъп до историята на проведените разговори с кандидатите, които са се свързали с тях, както и в зависимост от закупения пакет за участие в събитието – достъп до базата данни с регистриралите се за събитието участници.
3. В случай че за определено събитие се използва платформа с различни от горните функционалности, организаторът предоставя информация за това на сайта на събитието.

ГЛАВА II. ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ/ОТКАЗВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ

1. Заявяване на участие
1.1. Заявяването на участие се извършва от участника/изложителя чрез попълване и подаване на регистрационна форма в сайта на събитието.
1.2. На сайта на събитието е поместена информация за условията за участие, включително срокове и дължима цена за участие, градовете и датите на провеждане на събитието, както и необходимият минимален брой изложители.
1.3. Организаторът може да обяви цената за участие в конкретно събитие, като обвърже срокът за заплащане на цената с дължимия размер и в този случай, за всяко отделно събитие, организаторът би могъл да посочи повече от една приложима цена – в зависимост от датата на плащане.
1.4 Участникът/изложителят може да се регистрира за участие и да заплати обявените на сайта на събитията цени веднага след тяхното публикуване, като съобрази приложимата към момента на плащане цена. За успешна регистрация се счита тази, за която учасникът/изложителят освен, че е подал заявка, е заплатил надлежно и дължимата цена.

2. Участие в събитие
2.1. Заплатената сума за участие включва всички услуги, изписани в секция за изложители/работодатели, поместена на сайта на събитието.
2.1.1 Логото на изложителя се помества на сайта на събитието с линк, водещ до фирмената страница на компанията на сайта www.JobTiger.bg.
2.1.2 Логото на изложителя се помества на страницата на събитието в социалните мрежи и се използва за реклама.
2.1.3. По смисъла на предходната точка, Организаторът се задължава да не помества публикации, които могат да опетнят имиджа и името на изложителя.
2.2 Не се допускат като експонати изделия или реклами, нарушаващи благоприличието, обществения ред или спокойствието и безопасността на посетителите и изложителите. При излагането на стоки и експонати, за които се изисква разрешение или регистрация от държавен орган, Изложителят осигурява сам необходимите документи.
2.3 Участниците сами транспортират до щандовете и аранжират експонатите си. Допълнителното зареждане със стоки за продажба, изнасянето на закупените стоки и отстраняването на излишния амбалаж трябва да става така, че да не се безпокоят посетителите и останалите изложители.
2.4 Транспортирането на рекламни материали става в часове, предварително зададени от Организатора.
2.5 Транспортирането на рекламни материали става от входове, асансьори и стълби, предварително обявени от Организатора, съгласувани с разпоредбите на мястото на изложението.
2.6 Задължително е спазването на указанията на организаторите и на противопожарната охрана, отнасящи се до реда и безопасността.
2.6.1 Забранено е излагането на леснозапалими и взривоопасни експонати.
2.6.2 Разрешено е включване в ел. мрежата на изложението само на експонати и осветителни тела, отговарящи на БДС. Ел. инсталации в рамките на щанда се изпълняват само от правоспособни лица след съгласуване с Организатора и експерт, посочен от представителите на мястото-домакин на събитието.

3. Отказване от участие
3.1. Когато участникът/изложителят се откаже от участие в събитие, за което вече е регистриран и заплатил съответна цена:
3.1.1. При отказване на участника/изложителя от участие в събитието до един календарен месец преди датата на провеждането му, организаторът възстановява 100 % от сумата, заплатена от изложителя.
3.1.2. При отказване на участника/изложителя от участие в събитието до 14 работни дни преди датата на провеждането му, организаторът възстановява 50 % от сумата, заплатена от изложителя.
3.1.3. При отказване на участника/изложителя от участие в събитието в срок, по-кратък от 14 работни дни преди датата на провеждането му, сумата, заплатена от изложителите не се възстановява.

Глава III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.ДЖОБТАЙГЪР ООД обработва законосъобразно личните данни на субектите, като тази обработка е подчинена на Политика за поверителност на личните данни и Политиката за сигурност на бисквитките.
Обработката и съхраняването на личните данни е в изпълнение на следната цел – организиране на събития, изложения и конференции, свързани с пазара на труда. Без тези данни, не биха могли да бъдат предоставени съответните услуги от страна на ДЖОБТАЙГЪР ООД
Предостявяните от участника в процеса на регистрация за определено събитие лични данни, се събират и обработват от Джобтайгър ООД с цел надлежно предоставяне на заявената услуга. С предоставянето на име на служител за контакт, имейл, телефон, участникът се съгласява Организаторът да обработва предоставените лични данни за целта на събитието за не повече от 2 години.

2. ДЖОБТАЙГЪР организира и осъществява и виртуални кариерни събития в сътрудничество с Brazen Technologies, където регистрираните търсещи и предлагащи работа контактуват пряко и се свързват директно помежду си чрез осъществяване на чат сесии и където се регистрират, предоставяйки информация за себе си. Тази информация включва лична информация като имена, имейл адрес, автобиография и друга информация, изискуема в процеса по регистрация. Когато ДЖОБТАЙГЪР събира, обработва и съхранява такива лични данни с оглед организирането и осъществяването на виртуални кариерни събития, освен настоящата Политика за поверителност, ДЖОБТАЙГЪР споделя съответно и Политика за поверителност на Brazen Technologies.

ГЛАВА IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Други условия

1.1 Изложителите носят отговорност за причинени от тях или техния персонал повреди на сградата, подовата настилка, конструкцията, наетите вещи и за щети, нанесени на други участници или посетители.
1.2 Организаторът не носи отговорност за липси на вещи и за вреди, нанесени на Изложителите по време на изложението.
1.3 При двудневно събитие Организаторът е задължен да предостави охрана на изложбената площ в часовете след приключване на събитието за деня.
1.4 По смисъла на предходната точка, Организаторът носи отговорност за липси на вещи и за вреди, нанесени на Изложителите по време на часовете след приключване на събитието за деня.
1.5 При оставяне на техника от страна на изложителя за съхранение от стана на Организатора по време на часовете след приключване на събитието за деня, вещите се заключват в предварително обявено помещение. Организаторът не носи отговорност за липси на вещи, оставени извън това помещение.
1.6 При отмяна/промяна на датата на събитието Организаторът посочва на сайта на събитието информация за това във възможно най-ранен срок и я изпраща и на адресите на регистрираните вече участници. В случай на отмяна/промяна на датата на събитието, независимо от причините, Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от участника/изложителя или трети лица, настъпили вследствие на тази отмяна/промяна.
1.7 Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, причинено от непреодолима сила по смисъла на чл.306 от Търговския закон, като отношенията между страните в случай на непреодолима сила (форсмажор) се уреждат в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.
1.8. Когато за определено събитие в конкретен град са регистрирани по-малко от предварително обявения на сайта минимален брой изложители, ДжобТайгър ООД може да пренасрочи или отмени провеждането на дадено събитие, като уведоми за това записалите се изложители поне 7 дни по-рано.

Настоящите Общи условия, са разработени и приети от Джобтайгър ООД, като последният си запазва правото да внася изменения и/или допълнения по всяко време и своевременно да публикува тези промени на уебсайта.